ประกาศรายชื่อผู้โชคดี โครงการ เอ้าท์ ออฟ โฮม ประจำเดือน พฤษภาคม 2017

  07 Jun 2017 / โปรโมชั่น

อย่ารอช้า สิ่งดี ๆ รอคุณอยู่   !

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  02 1191816 และ 098 279 3785

โครงการ เอ้าท์ ออฟ โฮม จัดเตรียมของ รางวัลพิเศษ  /คะแนนพิเศษ ในโอกาสต่าง ๆ

เพื่อให้ท่านสมาชิกได้แลกของรางวัล

ได้ง่าย ได้เร็ว และได้ฟรี ! สำหรับผู้ที่ส่งข้อมูลอย่างต่อเนื่องและตามความเป็นจริง

ก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับท่านสมาชิก  5  ท่าน

ที่เป็นผู้โชคดีได้รับบัตรกำนัลมูลค่า  2,000  บาท ดังรายชื่อต่อไปนี้

TH_093185XXXX คุณโสภิดา ชวลิตอโนชากุล TH_089687XXXX คุณพรทิพย์ ผลวัฒนะ
TH_084067XXXX คุณชัยยุทธ์ รุยปริง TH_095930XXXX คุณวราพงษ์ ใยน้อย
TH_087255XXXX คุณณัฐวุฒิ เลิศตะคุ

ผู้โชคดีได้รับคะแนนพิเศษ  5,000  คะแนน ดังรายชื่อต่อไปนี้

TH_092398XXXX คุณเศกศักดิ์ ศรีสุข TH_086939XXXX คุณพัชรพรรณ วันดี
TH_086922XXXX คุณไพรศาล จะวะนะ TH_081621XXXX คุณรพีพรรณ เหลืองเกสรสกุล
TH_089959XXXX คุณกตัญญู วงเจริญ TH_089775XXXX คุณรัชนี รัตนวุธิกุล
TH_083944XXXX คุณกมลฉัตร เสนาจิตร TH_095041XXXX คุณลัดดาวรรณ นวลศรี
TH_089451XXXX คุณกมลวรรณ สงวนเนตร TH_087682XXXX คุณวฑัญญู บุตรศรี
TH_086997XXXX คุณกัตติกา นวลศรี TH_085327XXXX คุณวารุณี บุญสว่าง
TH_087082XXXX คุณกิติศักดิ์ ศรีแย้ม TH_091312XXXX คุณวีนา ภักดี
TH_087661XXXX คุณจุติฑามาศ อินต๊ะวัง TH_085515XXXX คุณศิริวงษ์ แซ่ตั้ง
TH_086985XXXX คุณทศพล เพ็ชรประจำ TH_086770XXXX คุณศุภนัน กล้าเอี่ยม
TH_085799XXXX คุณทักษิณ บินหมัดหนี TH_087245XXXX คุณสังวร หนูทรัพย์
TH_094598XXXX คุณธนภัทร เหตุหมัน TH_096463XXXX คุณสิริกร มีนิล
TH_093938XXXX คุณธีระวรรณ วิมลธรรมวัฒน์ TH_087937XXXX คุณสุริยา สารีโท
TH_093509XXXX คุณนีรนุช ดวงดาว

และทางโครงการ เอ้าท์ ออฟ โฮม ขอขอบคุณท่านสมาชิกที่ส่งข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

และให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อโครงการ

จึงขอมอบ คะแนนพิเศษ  1,200 คะแนน  ดังรายชื่อต่อไปนี้

TH_086306XXXX คุณaroonrat distaprasak TH_061853XXXX คุณนุจรินทร์ แสนศรี
TH_098909XXXX คุณเกวลิน บางไทสง TH_095786XXXX คุณนุสบา โสภา
TH_083185XXXX คุณเกวลี คณะสุวรรณ์์ TH_081042XXXX คุณบัวหลวง โคกทอง
TH_085318XXXX คุณเกศริน บุญแสงทิพย์ TH_083763XXXX คุณปราณี ยอดเขียว
TH_094626XXXX คุณเตชินท์ บำรุงศรี TH_089989XXXX คุณปริญญา อัสภัทรพันธุ์
TH_093865XXXX คุณเอกรักษ์ สุวรรณวงศ์ TH_098461XXXX คุณปุณยาพร บั้งทอง
TH_087259XXXX คุณไกรศร สิทธิ์ขุนทด TH_085112XXXX คุณพรพรรณ โตโภชนพันธุ์
TH_061268XXXX คุณกชพรรณ ถุงประกาศ TH_061626XXXX คุณพวงเพชร รัตนโกเมศ
TH_083951XXXX คุณกนกวรรณ สิงหฬ TH_086499XXXX คุณพัชรีญา ศรีเสมอ
TH_081827XXXX คุณกนกอร ยังประเสริฐกุล TH_098749XXXX คุณพัทนันท์ ต้นดี
TH_087800XXXX คุณกนกอร อาจเอี่ยม TH_086373XXXX คุณพิมพร ชัยมูลชื่น
TH_088394XXXX คุณกมลชนก แซ่บัว TH_093270XXXX คุณพิมลวรรณ ปิงเมือง
TH_083635XXXX คุณกรรณณิกา กล้าสมุทร TH_061664XXXX คุณภัธนัญท์ พุทธฤทธิ์
TH_080333XXXX คุณกัญญารัตน์ แหยมกระโทก TH_098015XXXX คุณมลจิรา ทองเกตุุ
TH_086516XXXX คุณกาญจนา สืบสุข TH_089851XXXX คุณมาลีน เซีย
TH_083936XXXX คุณกิตติยา พิมเสน TH_088223XXXX คุณยุทธพงษ์ มาคงทอง
TH_080701XXXX คุณกิตติศักดิ์ หนูจุ้ย TH_085960XXXX คุณรติพร สุขกายามโน
TH_098248XXXX คุณจรรยวรรธน์ จันทร์อร่าม TH_081350XXXX คุณรินรฎา สุขสุจักร์
TH_083370XXXX คุณจักรกฤษณ์ ฝอยตะคุ TH_064965XXXX คุณรุ่งราตรี เงินสมบัติ
TH_081648XXXX คุณจักรนริทร์ ชารีงาม TH_085727XXXX คุณรุจิรัตน์ ศักดิ์ทอง
TH_089533XXXX คุณจันทรพร ม่วงงาม TH_097983XXXX คุณวรานนท์ ชูแสง
TH_080868XXXX คุณจีรพันธ์ บุญไชย TH_081351XXXX คุณวราภรณ์ นิ่มพันธ์
TH_091996XXXX คุณจีรภา ศิลาเกษ TH_099182XXXX คุณวราวุท สุริยวงศ์
TH_085812XXXX คุณชญานิษฐ์ ชูรัตน์ TH_091168XXXX คุณวริศรา หวานวงค์
TH_089655XXXX คุณชนินพร ไพบูลย์ TH_063765XXXX คุณวัชระ อ่อนคำบง
TH_083622XXXX คุณชลธิชา คำดำ TH_093349XXXX คุณวารุณี โปร่งสันเทียะ
TH_086761XXXX คุณชาลินี เกษรรัตน์ TH_094116XXXX คุณวิทวัฒน์ ศรีสะอาด
TH_085565XXXX คุณชีวรัตน์ วาริปวัฒนะ TH_085964XXXX คุณวิสิษฐ์ บินสะเหาะ
TH_086922XXXX คุณชุลีพร ปูลิง TH_080162XXXX คุณวุฒิชัย โมระดา
TH_096507XXXX คุณญานุมาส ใจเย็น TH_064201XXXX คุณศราวุธ กาสี
TH_094240XXXX คุณฐิติรัตน์ จีนนอก TH_089446XXXX คุณศศิธร ลิ้มเจริญ
TH_084071XXXX คุณณัฐปภัสร์ ประไพวิทย์ TH_085484XXXX คุณสกาวเดือน นิเวษสถาน
TH_087730XXXX คุณณัฐพร บุญมูล TH_080879XXXX คุณสมพร แหลมอุดมทรัพย์
TH_091769XXXX คุณณิศรา ชาดชา TH_080661XXXX คุณสาวิตรี กิจสุวรรณ์
TH_090520XXXX คุณทรงศิริ สุขนิพิฐพร TH_094785XXXX คุณสาวินี จึงเจริญ
TH_099626XXXX คุณทัศนัย สุวรรณวงศ์ TH_091660XXXX คุณสิริยากร เคยพุดซา
TH_093526XXXX คุณทิพย์สุดา ปัดทะมา TH_098898XXXX คุณสุชาดา ชูแสง
TH_087705XXXX คุณธนิญฐา ศิริก้านตรง TH_097356XXXX คุณสุนิษา ดำชื่น
TH_093135XXXX คุณธวัลยา ราชคม TH_088394XXXX คุณสุพัฒ สิงห์แก้ว
TH_099327XXXX คุณธัชณดาภัช ชาดนภานวาระภัทธ TH_085695XXXX คุณสุรพล สุขใจ
TH_089207XXXX คุณธิติมา ปาละวัตร์ TH_098907XXXX คุณสุวิมล แซ่จิว
TH_089413XXXX คุณธีระนันท์ กิตติยานนท์ TH_098905XXXX คุณอนิเทพ ปันเจริญ
TH_095241XXXX คุณนรินทร์ มีชัย TH_090220XXXX คุณอภิวัฒน์ ตนยะแหละ
TH_063945XXXX คุณนันท์ลภัส วิมลธรรมวัฒน์ TH_086383XXXX คุณอริสา จิตรภักดี
TH_082818XXXX คุณนัสนันท์ ชุ่มแก้ว TH_084589XXXX คุณอรุณ ประกอบจรรยา
TH_083627XXXX คุณนิตยา บ่ายสกุล TH_063230XXXX คุณอัญญาณี ขจรไพร

ร่วมลุ้นและติดตาม !

รอบหน้า โครงการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดี ในวันที่4 กรกฎาคม 2560  คุณจะเป็นผู้โชคดีได้รับบัตรกำนัลมูลค่า 2,000 บาท หรือคะแนนพิเศษ 5,000 คะแนน  เพียงคุณมีการส่งข้อมูลอย่างต่อเนื่อง และบันทึกการบริโภคสินค้านอกบ้านอย่างสม่ำเสมอ   อย่าลืมบันทึก!จะทำให้พลาดโอกาสได้รับสิทธิพิเศษ

นอกจากนี้ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560  เพียงคุณแนะนำผู้ชาย เข้าร่วมโครงการ เฮ้าท์ ออฟ โฮม และมีการส่งข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เราขอมอบบัตรกำนัลมูลค่า 500 บาท ต่อ 1 ท่าน  ดูรายละเอียดและส่งข้อมูลที่นี่ http://goo.gl/forms/Fo64MfnoECENeIAF3
  ต้องการแบ่งปันเนื้อหาสำหรับหน้านี้ คุณสามารถแบ่งปันให้กับเพื่อน ๆ ของคุณได้ผ่าน Facebook โดยการกดปุ่มแชร์ได้เลย