แบบสำรวจ

เว็บไซต์นี้ท่านพอใจมากน้อยเพียงไร
เริ่ม: 25/Mar/2014    สิ้นสุด: 25/May/2014
จำนวนผู้ตอบทั้งหมด : 34 คน

พอใจมาก (ตอบ 23 คิดเป็น 67.65%)

67.65% Complete (success)

พอใจ (ตอบ 9 คิดเป็น 26.47%)

26.47% Complete (success)

ปานกลาง (ตอบ 2 คิดเป็น 5.88%)

5.88% Complete (success)

ไม่พอใจ (ตอบ 0 คิดเป็น 0.00%)

0.00% Complete (success)

ไม่พอใจมาก (ตอบ 0 คิดเป็น 0.00%)

0.00% Complete (success)
ย้อนกลับ